Adiponectin regulates contextual fear extinction and intrinsic excitability of dentate gyrus granule neurons through AdipoR2 receptors

May 3, 2016

By: Bin Wang, Ph.D.

Molecular Psychiatry

View Link

  • Zhang D, Wang X, Wang B, Garza JC, Fang X, Wang J, Scherer PE, Brenner R, Zhang W, Lu XY. (2017). Adiponectin regulates contextual fear extinction and intrinsic excitability of dentate gyrus granule neurons through AdipoR2 receptors. Mol. Psychiatry;22(7):1044-1055.
Overview

May 3, 2016

By: Bin Wang, Ph.D.

Molecular Psychiatry

View Link

  • Zhang D, Wang X, Wang B, Garza JC, Fang X, Wang J, Scherer PE, Brenner R, Zhang W, Lu XY. (2017). Adiponectin regulates contextual fear extinction and intrinsic excitability of dentate gyrus granule neurons through AdipoR2 receptors. Mol. Psychiatry;22(7):1044-1055.

Back to the Top